Change to English

مشخصات و اطلاعات  فردي

نام و نام خانوادگي: امير شكيبامنش

وضعیت اشتغال: عضو هیأت علمی گروه طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران

مرتبۀ علمی: دانشیار پایه 14

محل تولد: مشهد

وضعیت تأهل: متأهل

پست الکترونیک:

                      a.shakibamanesh@art.ac.ir

                    shakibamanesh@gmail.com

 مدارج تحصيلي

 • مقطع دكتري تخصصي: رشته شهرسازي گرايش طراحي شهري دانشگاه علم و صنعت ايران

عنوان رساله: “بررسي تأثيرات پيكربندي فضايي و ساختار كالبدي بر تجربة ادراك زمان ذهنی عابرين پياده، با بهره گيري از رويكرد واقعيت مجازي”

 • مقطع كارشناسي ارشد: رشته شهرسازي گرايش طراحي شهري دانشگاه علم و صنعت ايران

عنوان پایان نامه: “ارتقاء کیفی و پویاسازی مراکز شهری با کمک خطوط راهنمای تعمیم پذیر”

 • مقطع كارشناسي: رشته شهرسازي دانشگاه سراسري اروميه

عنوان طرح نهایی: “محله های شهری در ایران”

 

خلاصه ای ازمجموعه فعالیت‌های علمی پژوهشی

الف) تألیف، ترجمه و گردآوری

 تألیفات :

1) تألیف یک فصل از کتاب “Sustainability in Urban Planning and Design” با عنوان “Toward Practical Criteria for Analyzing and Designing Urban Blocks”،  ISBN 978-1-83880-351-3  انتشارات Intechopen ، 2020

2) تألیف کتاب “Smart Growth and Sustainable Transport in Cities” و چاپ با انتشارات بین المللی Routledge ، 2019

3) تألیف یک فصل از کتاب “Cities and Disasters”، با عنوان: Improving City Resistance in War; Planning Major Transportation Terminals Based on Passive Defence Considerations ، Taylor & Francis ، 2015

4) تألیف یک فصل از کتاب “Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation”، با عنوان: “Using Advanced Approaches in Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital Models to Virtual Reality “، By: Prof. Stefano Brusaporci ، Press IGI Global، 2015

5) “مراکز شهری؛ از مبانی تا دستورالعمل های طراحی شهری”، انتشارات طحان، تهران، 1393

6) “طراحي شهري از منظر دفاع غير عامل”؛ زير نظر سازمان پدافند غير عامل كشور، انتشارات بوستان حمید، تهران، 1390

7) “محلات شهری در ایران”، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، 1388

8) تنظیم شرایط محیطی (جلد دوم) “اصول و مبانی اقلیم شناسی شهری”؛ تهران،  انتشارات طحان، چاپ چهارم، 1391

 

 تألیف و ترجمه :

9) اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی؛ تهران، انتشارات هله، چاپ پنجم، 1391

 

 ترجمه :  

 10) ترجمه کتاب “راهنمای طراحی خیابان‌های شهری”، انجمن ملی مدیران حمل و نقل شهری (NACTO)، مشترک با دکتر مهشید قربانیان، انتشارات دانشگاه هنر، 1396

11) ترجمه کتاب”قوانین شهری: چگونه مقررات بر فرم شهر تأثیر می‌گذارند”نوشته امیلی تالن، مشترک با دکتر مرتضی میر غلامی، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1396

12) ترجمه کتاب “گرافیک های طراحی شهری”، نوشته بالی میدا، مشترک با دکتر مهشید قربانیان، تهران، انتشارات طحان، چاپ سوم، 1391         

13) ترجمه کتاب “آفرينش مراكز شهري سرزنده”، مشترك با دكتر مصطفي بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ سوم، 1392 (برگزیده به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هجدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1390)

 

ب) مقالات ارائه شده در مجلات  

 •  پذیرش چاپ مقاله با عنوان “بهره‌گیری از تحلیل‌های شبکه- فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب آوری کالبدی بافت محلات شهری (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران)” در  مجله علمی- پژوهشی شهر ایمن – سازمان پدافند غیر عامل کشور، تهران، مشترک با فاطمه کریمی‌نیا، سال 1398
 • پذیرش چاپ مقاله با عنوان “بررسی رؤیت­پذیری عناصر تاریخی در منظر شهری با استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر آیزوویست دوبعدی (مطالعه موردی: کاخ گلستان تهران)” در  مجله علمی- ترویجی اندیش‌نامه شهر – دانشگاه هنر، تهران، مشترک با مهدیه کوکبی، سال 1398
 • چاپ مقاله با عنوان Effects of Urban Spatial Configurations and Physical Structures on Pedestrians’ Perception of Subjective Duration در ژورنال بین المللی  Interaction Design and Architecture (با نمایه ISI، H Index: (3،  در  Spring , Number 36 سال 2018
 • چاپ مقاله با عنوانToward time-based design: Creating an applied time evaluation checklist for urban design research در ژورنال بین المللی  Frontiers of Architectural Research زیر مجموعه Elsevier (با نمایه ISI، H Index: (10،  در  Volume 6, Number 3 سال 2017
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی International Journal of Optimization in Civil Engineering ، ISSN: 2228-7558، (داراي نمایه علمی پژوهشی و ISC)، با عنوان “Optimum Form and Placement of Urban Blocks to Maximize the Use of Solar Energy – A Case Study” در  Volume 7, Number 4 مشترک با آقایان عالی و حق پرست و خانم‌ها ملکی و قبادی.
 • چاپ مقاله در مجلۀ “منظر” با نمایه علمی – ترویجی و ISC ” تحت عنوان “تدوین معیارهایی به منظور احیا رودخانه های شهری بر اساس رویکردهای بیوفیلیک و حساس به آب” در شماره 36، پاییز 95 مشترک با دکتر میرغلامی، دکتر مدقالچی و خانم قبادی.
 • پذیرش چاپ مقاله در “مجله علمي پژوهشي انجن علمي معماري و شهرسازي ايران” با عنوان “بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری میادین شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده با بهره‌گیری از تکنیک آیزویست سه‌ بعدی (نمونۀ موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز)” مشترک با پریسا قبادی و معصومه آیشم.
 • پذیرش چاپ مقاله در “مجله علمي پژوهشي مطالعات شهری” با عنوان “بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدي بر برخی گونه‌های رفتاری عابران پیاده در میادین شهری، با کمک تحلیل‌های مبتني بر آيزويست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)” مشترک با یاسمن حکیمی اقدم.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی International Journal of  Architectural Engineering & Urban Planning (IJAEUP) PLANNING RESEARCH، ISSN: 2228-7337، (با نمایه علمی پژوهشی و ISC)، با عنوان Improving Results of Urban Design Research by Enhancing Advanced Semi-Experiments in Virtual Environments ، 2015.
 • پذیرش چاپ مقاله در مجله بین المللی آرمانشهر (با نمایه علمی پژوهشی و ISC)،  با عنوان  “Secure Urban Design in Terms of Passive Defense Approach; Analytical Considerations for Improving Form-Based Characteristics in Iranian Cities.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی Geografia – Malaysian Journal of Society and Space ، (با نمایه ISC)،  با عنوان Public Shelters Design and Planning Considerations: Towards Secure Urban Design in Terms of Passive Defense   در شمارۀ مارس 2015.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللیInternational Journal of Academic Research (IJAR)، (با نمایه ISI)،  با عنوان Railway and Subway Design Considerations: Toward Secure Urban Design in Terms of Passive Defense  در شمارۀ ژانویه 2014.
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی  المللیInternational Journal of Academic Research (IJAR)، (با نمایه ISI)،  با عنوان Non-Structural LID Alternative Design Considerations for Urban Circulation Planning, and Design در شمارۀ ژانویه 2011.
 • چاپ مقاله در نخستین شماره ژورنال بين المللي معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران (International Journal of Architecture & Urban Planning) (با نمایه ISC و علمي پژوهشي)، با عنوان Promoting City Center Parking Qualities by  Using Urban Design Guidelines   – Vol. 21, No. 1, (6- 2011)
 • چاپ مقاله در دومین شماره ژورنال بين المللي معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران (International Journal of Architecture & Urban Planning) (با نمایه ISC و علمي پژوهشي)، با عنوان Compact City; Dose It Create an Obligatory Context for Urban Sustainability? Vol. 21, No. 2, (12- 2011)
 • چاپ مقاله در “مجله علمی پژوهشی هویت شهر” با عنوان “جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان” در شماره 17، بهار 1393.
 • چاپ مقاله در “مجلۀ علمی – پژوهشی نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی)” با عنوان “طراحی شهری بر پایۀ تحریف های عامدانه در ادراک عمق و فاصله؛ از رویکرد نشانه تا خطاهای کاربردی اپتیکی”، در شماره 2، سال چهارم، 1393
 • چاپ مصاحبه در ويژه‌نامه “شهر، زندگي، زيبايي”، سازمان زيباسازي شهر تهران، با عنوان “نقش طراحی شهری در تحقق پارادایم شهر سالم”، 1395
 • چاپ مقاله در “مجله علمي پژوهشي انجن علمي معماري و شهرسازي ايران” با عنوان “رویکرد جدید برنامه‌ریزی فضایی استراتژیک؛ فرآیندی واجد توجه در نظام برنامه‌ریزی شهری”، پاییز 1390.
 • چاپ مقاله در فصل نامه علمی پژوهشی آرمانشهر، با عنوان ” نقش راهنماهاي طراحي شهري در كنترل كيفيت مراكز شهري” ، (اخذ پذيرش: شهريور 87 – به چاپ رسيده در شماره اول، زمستان 1387).
 • چاپ مقاله تحت عنوان “معماري؛ در تقابل يا همراهي با طراحي شهري؟” در هفته نامه شهرآرا، 1388
 • چاپ مقاله تحت عنوان ” محلات شهری ( نگرشی در خصوص بازسازی کالبدی شهرهای امروز) ” در هفته نامه شهرآرا، 1383
 • چاپ مقاله تحت عنوان ” مسکن حداقل ( تحلیلی بر وضع مسکن مناطق محروم )” در هفته نامه شهرآرا،1383
 • چاپ مقاله تحت عنوان ” درختان در منظر سازی شهری  ” در هفته نامه شهرآرا،1383
 • چاپ مقاله تحت عنوان ” طراحی شهری ؛ تبلور فرهنگ جامعه ” در هفته نامه شهرآرا،1383
 • چاپ مقاله تحت عنوان ” غفلت از فضاهای تفریحی در شهرها ” در هفته نامه شهرآرا،1383
 • معرفی کتاب در فصلنامه جستارهای شهرسازی ، شماره 18 ، پاییز 85

 

ج) ارائه سخنرانی، برگزاری ورکشاپ و پنل‌های علمی

 •  ارائه سخنرانی کلیدی با موضوع “Using Advanced Methods & Techniques in Urban Researches: a Mutation from 3D Digital Models to Interactive Simulations with
 • Emphasis on Virtual Reality” در قالب لوکال سمینار یک روزه Local Seminar: Regional Planning and Design from Theory to Practices در دانشکده معماری دانشگاه فلورانس، ایتالیا، 27 ژوئن 2019.
 • دبیر پنل و ارائه سخنرانی کلیدی در نشست تخصصی “شهر هوشمند، شهر سرزنده”، با موضوع “جایگاه شبیه‌سازی‌های متعامل و واقعیت مجازی در طراحی و برنامه‌ریزی شهرهای هوشمند”، با همکاری مشترک دانشگاه هنر و سازمان زیباسازی شهرداری تهران، 11 آبان 98، تهران.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “روش‌های علمی اعتبار سنجی و شناسایی مجلات معتبر از مجلات نامعتبر و جعلی” ویژه دانشجویان دکتری، به مدت 3 ساعت، زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، 1 دیماه 97، تهران.
 • ارائه سخنرانی کلیدی با موضوع “جایگاه شبیه‌سازی‌های متعامل و واقعیت مجازی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند” در سمینار “شهر آینده، شهر هوشمند”، اردیبهشت 96 ، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان.
 • ارائه سخنرانی کلیدی با موضوع “فضاهای زیرسطحی؛ طراحی و برنامه‌ریزی با رویکرد ارتقاء امنیت دفاعی” در سومین همایش ملی پدافند غیر عامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، 25 و 26 مهرماه 96، دانشگاه شیراز.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “پدافند غیر عامل در شهرسازی” به مدت 4 ساعت در سومین همایش ملی پدافند غیر عامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، 25 و 26 مهرماه 96، دانشگاه شیراز.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “انتشار مقالات در نشریات خارجی” ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر به مدت 3 ساعت، زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه، 4 شهریور 96، دانشگاه هنر تهران.
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “انتشار مقالات در نشریات خارجی؛ شناسایی مجلات معتبر از مجلات نامعتبر و جعلی” ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به مدت 3 ساعت، زیر نظر انجمن موزه، حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ایران، 3 تیر 95، دانشگاه هنر .
 • حضور در برنامه زنده چرخ، شبکه چهار سیما، صحبت پیرامون “کاربرد واقعیت مجازی در طراحی شهری و معماری”، 9 اسفند 95، تهران
 • ارائه پنل با عنوان “Virtual Reality as a Tool for Urban Design” در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی (2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013)، آذر 1392، تهران.

  

د) ارائه مقاله در کنفر انس ها 

 •  ارائه شفاهی مقاله با عنوان “Using Advanced Methods & Techniques in Urban Researches: a Mutation from 3D Digital Models to Interactive Simulations with
 • Emphasis on Virtual Reality” در نشست تخصصی Roundtable: Regional Planning And Design From Theory To Practices در کنفرانس Planning for Transition Conference، ونیز، ایتالیا، 9 تا 13 جولای 2019.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “طراحی مرکز محله با تأکید بر بهبود کیفیت منظر صوتی (نمونه موردی: محله سنگلج)”، (مشترک با نسترن آجیدان پور) در ششمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری ، 19 الی 21 آذرماه 98، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بررسی تاثیر فرم فضا در الگو های حرکتی کاربران پیاده با استفاده از مدلسازی سه بعدی در محیط نرم افزار رویت و افزونه اینسکیپ”، (مشترک با سهیل منظوری) در اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان، 20 آبان 98 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان ” کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل محورهای دید و موانع بصری ( نمونه موردی: ارگ علیشاه تبریز)”، (مشترک با مونا رضائیان و یاشار قلی‌زاده) در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، 14 تا 16 شهریور 97، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز.
 • پذیرش و ارائه مقاله با عنوان “تحلیل حوادث ترافیک شهری با کمک نرم افزار SANET (نمونه مورد مطالعه: منطقه 8 شهر تبریز)”، (مشترک با نرگس رضایی) در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، 14 تا 16 شهریور 97، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “تحلیلی بر کاربرد مدل سازی پارامتریک در طراحی شهری”، (مشترک با بیتا ابراهیمی) در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، مردادماه 97، دانشگاه تهران، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “واکاوی مفهوم منظر صوتی در مناسب‌سازی فضای شهری با محوریت نابینایان” (مشترک با ستاره اخوان) در پنجمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری، 5 الی 7 دی ماه 96، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “جستاری بر مفهوم بلوک شهری در رویکردهای چهارگانه؛ توسعه پایدار، بلوک اجتماعی، گشتالت و توسعه پیاده محور” (مشترک با بیتا ابراهیمی) در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، 23 تا 25 آذرماه 96، اصفهان
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان ” بررسی تأثیر کیفیات فضایی ساختار کالبدی بر پایایی تصاویر ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه آزمون‌ها در محیط مجازی (نمونه موردی: خیابان بهار‌، منطقه 7 شهر تهران)” (مشترک با نیکو قاسمی اقدم) در دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری (ICU2016)، ، مؤسسه عالی علوم و فنون خوارزمی با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، 22 و 23 آذر 95، شیراز.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری فضاهای شهری بر میزان خوانش‌ آن‌ها (نمونه موردی: خیابان امین الملک تهران)” (مشترک با طائفه هاشمی) در سومین کنگره بین المللی افق­های جدید در معماری و شهرسازی (HIAP 2017)، دانشگاه تربیت مدرس، دی ماه 1395، تهران
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بهره‌گیری از راهنماهای طراحی در راستای تحقق پارادایم شهر سالم در محلات شهری؛ تلاشی برای دستیابی به ارتقاء سطح سلامت جسمانی شهروندان” (مشترک با پرتو علیمردانیان) در دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 94، تهران، ایران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “بررسی ارتباط میان مکان و رفتار در جهت ایجاد یک فضای عمومی موفق؛ نمونه موردی: خیابان امین الملک شهر تهران (مشترک با فرنوش شکوفان)، در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی (ICAUP)، دانشگاه تهران، خرداد 95، تهران، ایران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان “تحلیل هویت ایرانی اسلامی در پرداخت المان های شهری”، در همایش ملی عناصر زیباسازی شهری، آبان 1392، شیراز، ایران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غير عامل در پايداري ملي (INDM 2009)، با عنوان “رعایت الزامات پدافند غیر عامل در طراحی و برنامه‌ریزی مراكز ثقل؛ با تأکید بر راه آهن و متروهای شهری”، اسفند ماه 1387، تهران، ايران.
 • پذیرش و ارائه شفاهی مقاله در چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غير عامل در پايداري ملي (INDM 2009)، با عنوان “پدافند غیر عامل و الزامات برنامه‌ریزی و طراحی پناه گاه های شهری”، اسفند ماه 1387، تهران، ايران.
 • تأييد مقاله با عنوان Key Urban Design Principles for Promoting City Center Quality جهت ارائه به صورت شفاهي در كنفرانس بين المللي PPGC 2009 (Positioning Planning In Global Crises) و چاپ در نسخه الكترونيك مقالات همايش (Proceeding)  بندانگ، اندونزي.
 • تأييد مقاله با عنوان Passive Defense, Public Shelters Design and Planning Considerations جهت ارائه به صورت شفاهي در كنفرانس بين المللي PPGC 2009 (Positioning Planning In Global Crises) و چاپ در نسخه الكترونيك مقالات همايش (Proceeding) ، بندانگ، اندونزي.
 • تاييد چكيده مقاله با عنوان “Urban Texture Design Consideration in Passive Defense Vision ” جهت ارائه به صورت پوستر در كنفرانس بين المللي ICCST 2009  (International Carnahan Conference on Security Technology )  زوريخ، سوئيس.
 • تأييد مقاله با عنوان The Location of Design Guidelines in Urban Design Process and their Role in Promoting Urban Spaces Quality  جهت ارائه به صورت شفاهي در كنفرانس بين المللي IACA-8 2010 (8th International Architectural Conference) و تأييد چاپ در كتاب مقالات همايش، اسيوط، مصر.
 • تاييد مقاله با عنوان Climatic Design Guidelines in Tehran, Iran With Emphasis of Wind and Sun Radiation ” جهت ارائه  در كنفرانس بين المللي ICSAUD 2010  (International Conference on Sustainable Architecture & Urban Design 2010 )  مالزي.
 • تاييد چكيده مقاله با عنوان SUSTAINABLE GREEN CORRIDOR AS BREATHING SPACES: ECOLOGICAL EFFECTS ON CITY ” جهت ارائه  در كنفرانس بين المللي ICSAUD 2010  (International Conference on Sustainable Architecture & Urban Design 2010 )  مالزي. (مشترك با مهشيد قربانيان).
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه در كنفرانس بين المللي سكونتگاه هاي روستايي زاگرس ، با عنوان “مشكلات مراكز شهري و شاخص سازي معيارها جهت تعييت محدوده آنها”، 1387، سنندج ، ايران.
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه شفاهي در كنفرانس بين المللي شهر برتر- طرح برتر ، با عنوان “Principles for Promoting City Center Quality” ، 1387، همدان ، ايران.
 • پذیرش مقاله در “اولين همايش علمي-پژوهشي شهرسازي و معماري با رويكرد پدافند غير عامل” با عنوان مباني برنامه ريزي و طراحي بافت هاي شهري از منظر دفاع غير عامل” و چاپ در چکیده مقالات همایش، 1390، تهران، ایران.
 • پذيرش اصل مقاله و چاپ مقاله در نخستين كنگره بين المللي طراحي شهري ، با عنوان ” طراحي شهرهاي مجازي و تاثيرات آن بر مراكز كلان شهري ” ، 13 شهريور 1385 – اصفهان – ايران.
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه به صورت پوستر و چاپ مقاله در اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساخت ها ، با عنوان ” ملاحظات پدافند غير عامل در تاسيسات زيربنايي شهري” ، آبان ماه 1388– تهران – ايران.
 • پذيرش اصل مقاله براي ارائه بصوت شفاهي در اولین کنفرانس اکوانرژی ایران  ( با همکاری آکادمی بین المللی اکوانرژی جمهوری آذربایجان )  ECO  2004 با عنوان “نگرشي بر بهينه سازي سيستم مديريت انرژي در ايران”، شهريور 1382، اروميه، ايران.
 • پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش ” توسعه محله ای ؛ چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران ” با عنوان “محله هاي شهري با نگرشي تحليلي بر سازمان دهي كالبدي بافت قديم شهرهاي امروز” ، اسفند 1383، تهران، ايران.
 • پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان ، با عنوان “محلات شهري؛با نگرش تحليلي بر سازماندهي كالبدي بافت قديم “، فروردين 1384 ، كرمان.

 

د) پروژه‌های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی

 •  مجری طرح پژوهشی “توسعه نمای کلی برنامۀ درسی رشته مهندسی شهر هوشمند (مقطع کارشناسی ارشد)”،  تاریخ شروع: 1/6/98، تاریخ اتمام طرح: در حال انجام
 • مجری طرح کلان ویژۀ ملی با عنوان “آفرینش فضاهای شهری پایدار با رویکرد شهر هوشمند؛ تلاشی برای ارتقاء محیط شهری با اولویت‌ حمل‌ونقل پایدار و انسان‌محور”، طرح شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، تاریخ شروع طرح: 5/8/94 تاریخ اتمام طرح: در حال انجام
 • همکاری به عنوان مشاور در پروژۀ تحقیقاتی “تبیین الزامات پدافند غیر عامل در پردازه های آماده سازی زمین”، مجری: دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ شروع: 10/4/92، تاریخ ارایه نهایی: 5/11/92، تاریخ خاتمه قطعی: 5/11/92، مدت اجرا: 7 ماه
 • همکاری به عنوان مشاور در پروژۀ تحقیقاتی ” الگوی شهرسازی ایرانی اسلامی کلان شهر مشهد”، کارفرما: نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی  توسعه و عمران شهر مشهد، مجری: دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ شروع: 10/4/93، تاریخ خاتمه قطعی: (در حال کار)
 • همکاری به عنوان مشاور در پروژۀ تحقیقاتی “الگوی چارچوب طراحی شهری کلان شهر مشهد”، کارفرما: نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی  توسعه و عمران شهر مشهد، مجری: دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ شروع: 10/4/93، تاریخ خاتمه قطعی: (در حال کار)
 • همکاری به عنوان مجری در پروژه تحقيقاتي “طراحي شهري با نگاه پدافند غير عامل” (زیر نظر  سازمان پدافند غير عامل كشور)
 • . . .

 

ه) سوابق اجرایی

 •  عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه هنر
 • رئیس پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر از تاریخ 31/5/94 تا21/9/97
 • رئیس مجموعه پردیس کرج دانشگاه هنر از تاریخ 31/5/94 تاکنون
 • مدیر آزمایشگاه واقعیت مجازی و فن آوری های نوین (با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری) دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
 • معاون پژوهشی و پشتیبانی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، از تاریخ 6/8/93 تا 30/4/95
 • عضو “شورای بین الملل دانشگاه هنر”، طی حکم شماره 339138 از مورخ 21/9/96 تا کنون
 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از تاریخ 28/7/93 تا 28/4/95
 • عضو انجمن میراث فرهنگی استان البرز، طی حکم شماره 42469/1/21 مورخ 6/8/94، مرجع صادر کننده ابلاغ: استاندار البرز
 • عضو کمیته فضای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران از سال 97 تا کنون
 • همکاری با مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 98

  

و) سوابق حرفه اي

 همکاری با شركت مهندسان مشاور فجر و توسعه (داراي رتبه 1 شهرسازي) در پروژه هاي:

 • طرح راهبردی زیر سطحی تهران، در بخش تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پدافند غیر عامل در فضاهای زیر سطحی

همکاری با شركت مهندسان مشاور معمار و شهرساز فرنهاد (داراي رتبه 1 شهرسازي) در پروژه هاي:

 • طرح جامع توسعه و عمران شهر شانديز ، به عنوان دستيار كارشناس مدير پروژه و همكاري در زمينه مطالعات طراحي و برنامه ريزي شهري
 • طرح مجموعه شهري مشهد، و همكاري در زمينه تحقيق و تدوين مطالعات اقليمي مجموعه شهري

 

ز) سوابق تدريس

 مقطع دکتری:

– روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفتۀ پژوهش شهری (با تکیه بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای)

 

مقطع کارشناسی ارشد:

– کارگاه طراحی شهری 1 (طراحی منطقه شهری)، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه‌ هنر تهران و دانشگاه هنر اسلامی تبریز

– روش و فنون طراحی شهری، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه‌ هنر تهران و دانشگاه هنر اسلامی تبریز

– کارگاه طرح شهرسازی 5 (آماده سازی زمین)، کارشناسی ارشد طراحی و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه هنر تهران

– کارگاه برنامه‌ریزی شهری 1، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

– مبانی طراحی و برنامه‌ریزی شهری، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

– تاریخ شهر و شهرسازی، کارشناسی ارشد گرایش‌های طراحی و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران و پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

– تحلیل شکل و فضاهای شهری، کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

– شناخت و تحلیل فضای شهری، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

 

مقطع کارشناسی:

– کارگاه طرح شهرسازی 2، کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

– کارگاه طرح شهرسازی 3، کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

– زبان تخصصی شهرسازی، کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

– تأسیسات و زیر ساخت‌های شهری، کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

– کارگاه واقعیت مجازی 1، کارشناسی چند رسانه ای (مولتی مدیا)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

– تحلیل فضای شهری، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

– درک و بیان محیط، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

– درک و بیان محیط شهری، کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی

– كارگاه طرح شهرسازی 1، 2 و 3 و 4، کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد اسلامی

 

هدایت پایان نامه های دکتری:

– “حد بهینه پیچیدگی فرم کالبدی و تأثیر آن بر خوانش‌پذیری شهر از دیدگاه عابرین پیاده با رویکرد مسیریابی و بهره‌گیری از ثبت گرافیکی امواج مغزی (EEG) در محیط مجازی (VR)”؛ نرگس احمدپور، دانشگاه هنر تهران، دکتری شهرسازی، تاریخ شروع: 1397؛ تاریخ اتمام: در حال کار

 

مشاوره پایان نامه‌های دکتری:

– “اصول ارتقاء کیفیت فرآیند مسیریابی در فضای درمانی و تسهیل دینامیک رفتاری با بهره گیری از رویکرد علوم اعصاب شناختی”؛ امیر احسان پویان، دانشگاه شهید رجایی، معماری، تاریخ شروع: 1398؛ تاریخ اتمام: در حال کار

– “تبیین اصول و مؤلفه‌های کارآمدی و موفقیت فضاهای کوچک شهری با تکیه بر نظریه زمینه‌ای (موردپژوهی: میدانچه‌های بافت تاریخی شهر اصفهان)”؛ کبریا صداقت رستمی، دانشگاه هنر تهران، دکتری شهرسازی، تاریخ شروع: 1398؛ تاریخ اتمام: در حال کار

 

هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد:

اتمام یافته:

– “بهره‌گیری از واقعیت مجازی به منظور بررسی تاثیر ساختار کالبدی و پیکر‌ه‌بندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای عمومی (نمونه موردی: حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهاد، تهران)”، نسرین آجیدان پور، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “تحلیل نظام روابط سه بعدی توده- فضا به منظور دستیابی به رؤیت‌پذیری بهینه میان ساختمان‌ها و فضاهای عمومی شهری با کمک آیزویست سه بعدی (نمونه موردی: محدودۀ پیرامونی دریاچه خلیج فارس، تهران)”، مهدیه کوکبی، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “بررسی رابطه پیکره‌بندی فضایی و قابلیت پیاده مداری در محلات شهری (نمونه موردی:محله ولیعصر تهران)”، بهاره کریمیان، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “ثبت و بررسی تاثیر کیفیات بصری جداره شهری بر آرامش و توجه کاربران با استفاده از تکنیک موج نگاری مغزی (EEG)) نمونه موردی: حد فاصل میدان تئاتر شهر تا میدان ولیعصر)”، صفورا صدرا، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398

– “معرفی روشی برای راهنمایی کاربر در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از واقعیت افزوده” کیانا حقیقت‌نژاد، دانشگاه هنر، معماری انرژی، 1398 (راهنمایی مشترک با آقای دکتر مهدوی نیا)

– “بررسی توزیع سه بعدی صوت در فضای شهری به منظور مکان یابی بهینه کاربری‌های صنعتی با کمک GIG؛ (نمونه موردی: ناحیه 3 منطقه 12 شهر تهران)”، سید یوسف موسوی، دانشگاه هنر، برنامه‌ریزی شهری، 1398

– “طراحی ساختمان بلند مرتبه با رویکرد BIM و با استفاده از واقعیت مجازی”، میلاد امیری، دانشگاه تهران، معماری، 1398 (راهنمایی مشترک با خانم دکتر کتایون تقی‌زاده)

– “طراحی فرم و بافت محلات شهری با رویکرد ارتقاء تاب­آوری کالبدی (نمونه موردی : محله سنگلج)”، فاطمه کریمی نیا، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1398.

– “تدوین الگوهای طراحی بلوک های شهری پایدار در اقلیم گرم و خشک با استفاده از پارادایم طراحی پارامتریک”، محمد ربیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، طراحی شهری، 1397.

– “بررسی تاثیر فرم محله های شهری بر آسایش اقلیمی با تاکید برجریان باد نمونه موردی: بافت مرکزی شهر سنندج”، سیامند حسامی، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1397.

– “بهره‌گیری از سیستم واقعیت افزوده در جهت بهبود فرآیند علمی و عملی طراحی جداره‌های شهری”، آلا داوودی، دانشگاه رازی، دانشکده برق و کامپیوتر، 1396

– “بهره‌گیری از واقعیت مجازی در ساخت و نگهداری از مجتمع‌های مسکونی پیش‌ساخته”، آرمین شایان پور، دانشگاه تهران، فناوری معماری دیجیتال، 1396 (راهنمایی مشترک با خانم دکتر کتایون تقی‌زاده)

– “سازماندهی فضایی بلوک‌های مرکزی شهر، با استفاده از متد طراحی پارامتریک (نمونه موردی: بخشی از بافت مرکزی منطقه 12 شهر تهران”، بیتا ابراهیمی، دانشگاه هنر، طراحی شهری، 1396

– ” ارتقاء کیفیت اکولوژیک فضاهای شهری با رویکرد توسعه و طراحی شهری کم تأثیرLIUDD) ) نمونه موردی: محله سنگلج تهران”، سکینه زنگنه، دانشگاه هنر، 1396

– “طراحی جداره پیاده راه های شهری با تأکید بر حس پویایی و حرکت”، الهه سید علی، طراحی شهری، دانشگاه هنر، 1396

– “طراحی با رویکرد ارتقاء کیفی منظر صوتی با تأکید بر بهبود تجربۀ عابران پیاده در فضاهای شهری (نمونه موردی: تئاتر شهر)”، ستاره اخوان، طراحی شهری، دانشگاه هنر، 1396

– “بازآفرینی هویتی میادین شهری با هدف القای حس وحدت ملی ) نمونه موردی موردی: میدان بهارستان تهران، حدفاصل چهارراه سرچشمه تا میدان بهارستان”(، سهیلا طالبی، معماری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق، 1395

– “شبیه سازی تأثیر باد در طراحی فرم فضاهای باز شهری با هدف بهبود شرایط آسایش محیطی (نمونه موردی: محله سنگلج تهران)” عالمه خلیفه قلی، طراحی شهری، دانشگاه هنر ، 1395

– “بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدي بر برخی گونه‌های رفتاری عابران پیاده در میادین شهری، با کمک تحلیل‌های مبتني بر آيزويست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)”، یاسمن حکیمی، طراحی شهری، دانشگاه هنر ، 1395

– “بررسی تحلیلی نقش ساختار مورفولوژی در ارتقای سطح هویت کالبدی محله‌های شهری با استفاده از متد چیدمان فضا”، متین جلوانی، برنامه‌ریزی شهری، پردیس ارس دانشگاه تهران، 1394

– “تحلیل الگوی پراکنش زیرساخت های صنعتی با دیدگاه پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهرستان تبریز)”، محمد آقازاده، برنامه‌ریزی شهری، پردیس ارس دانشگاه تهران، 1394

 

در حال کار:

– “بررسی ارتباط میان رویت پذیری و ادراک جداره های شهری با استفاده از تکنیک ردیابی چشم در محیط مجازی (مطالعه موردی: خیابان باهنر، منطقه 1 شهر تهران)”، رضا عاشوری، دانشگاه هنر، طراحی شهری

– “رفتارشناسي الگوهای حركتي عابران پياده در فضا های شهری بر مبنای ميزان توجهشان به فرم سه بعدی فضا با بهره گيری از رديابي چشم در محيط مجازی”، سهیل منظوری، دانشگاه هنر، طراحی شهری

– “استخراج کدهای فرم مبنای پنهان در بافت های سنتی محلات شهری تهران با هدف بهینه‌سازی آن‌ها در فرآیند طراحی پارامتریک محلات جدید”، مجدمی، دانشگاه هنر، طراحی شهری

– “بررسی تأثیر برخی متغیرهای طراحی فضاهای سبز شهری بر میزان استرس و آرامش روانی عابران پیاده با بهره‌گیری از تکنیک موج نگاری مغزی (EEG) ( نمونه موردی : پارک شهر تهران)”، پگاه عبادی، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری

– “بررسی تأثیر شاخص‌های مورفولوژیک طراحی بلوک‌های شهری بر ارتقاء میزان جذب انرژی خورشیدی غیرفعال سطوح (نمونه موردی: فرنگیان فاز 1 کرمانشاه)”، امید ویسی، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری

– “ارتقا نقش فضاهای تاریخی- گردشگری در ساختار شهری با رویکرد شبکه متصل با استفاده از روش UNA  (نمونه مورد مطالعه: منطقه 12 تهران)”، هدی کیا، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری                          

– “تاثیر کیفیت آسایش حرارت بیرونی بر رفتارهای اجتماعی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی شهر اهواز”،

محمد علی نیاکان لاهیجی، دانشگاه هنر، پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهری

 

مشاوره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد:

– “مطالعه و ارزیابی تاثیر بصری توسعه کالبدی در اطراف نشانه‌های شهری در شهر تبریز با بهره گیری از تحلیل حوزه دید”، سیروان سلیمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1398

– “بسترسازی تعاملات اجتماعی و سرزنده سازی فضاھا )نمونه ی موردی خیابان قابوس شهرستان گنبد کاووس”، مونا رضائیان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1398

– “سرای محله زمکان؛ طراحی مجموعه سرای محله بارون آواک با رویکرد حس زمان”، علی موحدنیا، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، معماری اسلامی، 1398

– “طراحی مفصل امن شهری و سامانه اشتراک گذاری پوشاک با ھدف ترغیب رفتارھای پایدار”، نازنین سرانجام پور، دانشگاه هنر تهران، طراحی صنعتی، 1399.

– “طراحی محله با رويکرد کم کربن”، علیرضا عالی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1396

– “ساماندهی بخشی از محور مهران رود تبريز در ارتباط با بافت پيرامون با رويکرد طبيعت محور”، پریسا قبادی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1396

– “تدوين راهنماي طراحي شهري در راستاي ارتقاي كيفيت فضاهاي عمومي شهري كوچک (نمونه موردی: منطقه 7 تهران، محله باغ صبا)”، دانشگاه تربیت مدرس، طراحی شهری، 1395

 “طراحی شهری در مرکز شهر با رویکرد باز آفرینی و ایجاد سرزندگی مراکز شهری”، آرمان ستوده، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1394

– “تحلیل تأثیر شکل فضاهای شهری بر بروز جرائم محیطی؛ تحلیلی یکپارچه با استفاده از آیزویست و چیدمان فضا”، مهسا شکرانی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، طراحی شهری، 1393

– . . .

 

هدایت طرح نهایی کارشناسی:

– “ارتقاء مشارکت شهری با بهره گیری از واقعیت مجازی (مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران؛ خیابان سی تیر)، علی خالقی نیا، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1398

– “طراحی مرکز شهر پیاده مدار از طریق تحلیل اصل اتصال پذیری با بهره گیری از روش چیدمان فضا
مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران (خیابان سی تیر)، هلیا صحت، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1398

– “بررسی تأثیر فرم بر مسیریابی شهری”، عادله پات، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1397

– “بررسی معیارهای شهر هوشمند با تأکید بر حمل و نقل پایدار”، محدثه ابراهیمی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1397

– “تأثیر فرم بر پیاده مداری شهری”، هومن حدایقی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1397

– “بررسی تاثیر رویت پذیری خیابانهای شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده (نمونه موردی: پیاده راه 17 شهریور تهران)”، امیر فرجاد کیخسروی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1396

– “راهنماي طراحي روشنايي و نور پردازي شهري به منظور افزليش امنيت محله نظام آباد منطقه 7 شهرداري تهران خيابان بخشي فرد”، محمد جلالی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1395

– “بررسی تاثیر کیفیات فضایی ساختار کالبدی بر پایایی تصاویر ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه آزمون ها در محیط مجازی” روژین جلیل زاده اقدم، و نیکو قاسمی اقدم، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1395

– “تحلیل جدایی گزینی های فضایی با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (محلات بهار و نظام آباد)”، میعاد حسین پور، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1395

– “اصول طراحی فضاهای شهری  مبتنی بر رویکرد شهر سالم؛ تلاشی برای دستیابی به سلامت جسمانی شهروندان (نمونه موردی: محله امام زاده حسن تهران)، پرتو علیمردانیان، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1394

– “تأثیر رؤیت پذیری بر خوانش فضاهای شهری”، سپیده طائفه هاشمی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1394

– “طراحی عابر محور”، فرناز شکوفان، ، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1394

– “ارتقاي كيفي مسير عابر پياده با تاكيد بر رفتار شناسي جمعي نمونه موردي : محور حد فاصل دو ميدان حسن آباد و وحدت اسلامي”، یاسمن حکیمی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “ارتقاي كيفي و باززنده سازي خيابانهاي تاريخي مراكز شهري از طريق به كار گيري اصول و معيارهاي تجربه شده در نمونه هاي موفق جهاني نمونه موردي : محور خيابان حافظ از ميدان حسن آباد تا ميدان وحدت”، سمن ساده، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “بررسي و ارتقاي ساختار كالبدي فضاي شهري در راستاي پيشگيري از جرم”، امیر دژخواه، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “تجزيه و تحليل عناصر جداره در راستاي هويت بخشي به سيماي كالبدي نمونه موردي حد فاصل دو ميدان حسن آباد و وحدت اسلامي”، ملیکا میرآخورلی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “تحليل حركت عابر پياده با رويكرد سر زندگي فضاي شهري به روش چيدما فضا”، سید آرمان متقی،  شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “طراحي محله سنگلج با رويكرد توسعه كم تاثير”، جرجانی، شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، 1393

– “طراحي محیط بازی رایانه ای با کیفت ترس بر اساس معماری ایرانی”، خاطره عظیمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شهریور 1393

– “بررسی ساختار فیزیکی و سیستم های نرم افزاری CAVE – نمونه موردی: طراحی تعاملی CAVE LAB مجازی برای دانشکده هنرهای رایانه ای”، سینا محمدی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اسفند 1392

– “مطالعه و بررسی سیستم پروجکشن و انواع ردیاب در CAVE – نمونه موردی: طراحی تعاملی CAVE LAB مجازی برای دانشکده هنرهای رایانه ای”، پرناز فتح اللهی راد، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اسفند 1392

– “بررسی قابلیت های فضاسازی فانتزی سه بعدی ابنیه تاریخی و گردشگری به منظور معرفی فضا”، علی مسلمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1392

– “بررسی روند ساخت فضای پس زمینه بازی رایانه ای با رویکرد القای حس ترس در کاربر”، کیانوش کریمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1392

– “مطالعه پیرامون مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها”، ماندانا اسماعیل پور، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1390

–  “بررسی رویکرد هویت بخشی به محلات شهری (نمونه موردی: محلۀ تندیر چیلر شهر ارومیه)”، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– “فضاهای عمومی و رویکرد مکان سازی در طراحی؛ نمونه موردی: شهر قدس”، مجتبی حسن زاده، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– “راهنمای طراحی پارک های کودکان”، عباد شاد دل، دانشکده هنر، دانشگاه سراسری ارومیه، 1389

– و . . .

 

 

ح) همکاری در فعالیت‌های تخصصي داخلی و بين المللي

 •  دریافت فاند پژوهشی کوتاه مدت انجمن برنامه ریزان شهری اروپا (AESOP) و حضور به عنوان پژوهش‌گر مدعو در دانشکده معماری و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فلورانس، 1398.
 • نماینده دانشگاه هنر در تفاهم نامه همکاری بین المللی سه ساله با دانشگاه فلورانس در سال‌های 98 تا 1401
 • عضو کمیته علمی و شورای سیاست‌گذاری “اولین کنفرانس بین المللی منظر راه‌های شهری و برون شهری (با رویکرد بومی سازی)”، 1396، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوری “سومین کنگره بین المللی افق‌های جدید در معماری و شهرسازی (HIAP)”، 1395، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی  Future City; Urban Design & its Governance، با حضور پروفسور متیو کرمونا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • مشارکت علمی در برگزاری سمینار بین المللی و ورکشاپ Eco Responsive Urban Design با حضور پروفسور ایان بنتلی، آذر 1393 (دسامبر 2014)، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • عضو Editorial Board ژورنال بین المللی Civil Engineering and Architecture، سیسیناتی، آمريكا.
 • عضو Editorial Board ژورنال بین المللی  Asian Journal of Natural and Applied Sciences (AJSC) ، اویاما، ژاپن.
 •  عضو برد علمي كنفرانس بين المللي Design and Research in Artificial and Natural Sciences  (DRANS, 2010) ، اورلاندو، فلوريدا، آمريكا.
 • مدیر اجرایی بخش شهرسازی و داور مجله ISC و علمی – پژوهشی International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 • دبیر مسابقه ملی طراحی مجموعه ورودی و سردر اصلی پردیس بین المللی فارابی، خرداد 94
 • دبیر برگزاری نخستین کارگاه ملی آموزش ساخت به روش ابر خشت (Sand Bag)، 16 تا 28 آبان 93
 •  عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری “چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان البرز”، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز،  1395، کرج
 • نماینده دانشگاه هنر و عضو تخصصی “کمیته سیما و منظر طرح تفصیلی کرج”، 1395
 • همکاری با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و عضو “کارگروه پرورش ایده های شهرسازی و معماری ایده بازار” از تاریخ 1/7/94 تا 1/7/95
 • عضو شورای دکتری شهرسازی دانشگاه هنر، از تاریخ 20/12/96 تا کنون
 • عضو شورای داوري آثار و دستاوردهاي انجمن­هاي علمي دانشجويي سراسر کشور در دهمین جشنواره ملی حرکت (1396)، اداره کل فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری 
 •  عضو شورای داوري آثار و دستاوردهاي انجمن­هاي علمي دانشجويي سراسر کشور در نهمین جشنواره ملی حرکت (1395)، اداره کل فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری 

 

ط) مشارکت در داوری‌های تخصصی

 •  همکاری در داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری (از شماره اول تا کنون)، دانشگاه کردستان، سنندج.
 • همکاری در داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر، از شماره 8 تا کنون.
 • همکاری در داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی نامه هنر، دانشگاه هنر
 • همکاری در داوری مقالات نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. 
 • همکاری در داوری مقالات شهرسازی فصلنامه علمی – پژوهشی طرح و نماد
 • همکاری در داوری مقالات مجله علمی – پژوهشی و ISC آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان.
 • همکاری در داوری مقالات مجله علمی – پژوهشی هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • عضو کمیته داوری مسابقه ملی “نمای بومی، شهر جهانی”، به دعوت شهرداری تبریز، 1395
 • همکاری در داوری مقالات همايش بين المللي طراحي شهري در ايران: از تئوري تا عمل، اردیبشهت 1391، کردستان، سنندج.
 • همکاری با کمیته علمی و داوران “کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار”، 21 اسفندماه 1393، تهران.
 • نماینده دانشکده معماری و شهرسازی جهت بررسی مقالات علمی دانشجویی، منتشر شده در ژورنال‌های خارجی از تاریخ 3/3/95 تا کنون

 

 ی) افتخارات کسب شده

 •  برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشور در گروه هنر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دریافت لوح افتخار از ریاست جمهور وقت، محمود احمدی نژاد در سال 85-1384

 

ک) آشنايي با نرم افزارها

 آشنايي و تسط كامل بر:

 • نرم افزارهای تخصصی
  • Arc GIS (Extension هاي اصلي اين نرم افزار)
  • Unity 3D
  • Depthmap
  • Axwoman
  • ENVI-met
  • ER Mapper
  • Sketch up
 • نرم افزارهای عمومی
  • LATEX
  • Photoshop
  • AutoCAD
  • In design
  • بسته نرم افزاري Microsoft office

 

ل) زمینه های پژوهشی مورد علاقه

 مطالعات کمی و مدل‌سازی در طراحی شهری

 • شبیه‌سازی‌های دیجیتال متعامل
 • آنالیز صحنه‌های دید و مطالعات کاربردی وابسته
 • واقعیت مجازی (Virtual Reality)
 • واقعیت افزوده (Augmented Reality)
 • ریخت شناسی و پیکربندی کالبدی
 • پدافند غیر عامل
 • مطالعات کمی اقلیمی