Change to English

همکاری با شركت  مهندسان مشاور آرمانشهر در پروژه هاي پژوهشی

همکاری با شركت مهندسان مشاور معمار و شهرساز فرنهاد  در پروژه هاي:

– طرح جامع توسعه و عمران شهر شانديز
– طرح مجموعه شهري مشهد