Skip to content

تمام شده

  • همکاری به عنوان مشاور در پروژۀ تحقیقاتی “تبیین الزامات پدافند غیر عامل در پردازه های آماده سازی زمین”، مجری: دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ شروع: 10/4/92، تاریخ ارایه نهایی: 5/11/92، تاریخ خاتمه قطعی: 5/11/92، مدت اجرا: 7 ماه
  • همکاری به عنوان مجری در پروژه تحقيقاتي “طراحي شهري با نگاه پدافند غير عامل” (زیر نظر  سازمان پدافند غير عامل كشور)