Change to English

آموزشی

یکی از خدمات اصلی این آزمایشگاه پوشش بخشی از نیازهای آموزشی دروس مرتبط در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ورود هدف‌مند به جلسات کلاسی می باشد. از جمله دروسی که برخی جلسات آن‌ها در فضای آزمایشگاه برگزار می‌گردد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • روش و فنون طراحی شهری (کارشناسی ارشد طراحی شهری)
  • روش ها و مدل های شهرسازی (دکتری شهرسازی)

پژوهشی

یکی از اهداف اصلی ایجاد و توسعه این آزمایشگاه ارائه خدمات تخصصی به دانش پژوهان سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور می‌باشد. معرفی هرچه بیشتر زمینه‌های فعالیتی آزمایشگاه با هدف جذب همکاری‌های گسترده‌تر علمی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت علمی – پژوهشی در رابطه با کاربرد واقعیت مجازی در معماری و شهرسازی صورت می‌پذیرد.

تخصصی

از دیگر از اهداف اصلی راه‌امدازی این آزمایشگاه می‌توان به ارائه خدمات تخصصی به صنعت شهرسازی و ساختمان کشور اشاره نمود.